Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT ACTIVUM RENTAL BV – VERSIE 1


Activum Rental BV en uw persoonsgegevens

In dit Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. Sommige portals en websites van Activum Rental gebruiken uw persoonsgegevens misschien anders dan in dit algemene Privacy Statement wordt beschreven. In dat geval vindt u op het portal of de website een ander privacy statement of verstrekt de desbetreffende online dienst aanvullende informatie. We vinden het belangrijk dat u dit weet, om onaangename verrassingen te voorkomen.

Voor wie is dit Privacy Statement bedoeld?

Is uw onderneming een klant van ons of hebt u contact met ons opgenomen voor informatie over onze producten en diensten? Heeft u of uw onderneming een van onze producten aangevraagd? Bent u partner, bestuurder, aandeelhouder, houder van een aanmerkelijk belang of uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een van onze klanten? Staat u garant of verstrekt u zekerheid voor een van onze klanten? Bent u een bemiddelaar? Werkt u voor een van onze klanten?

Wij verwerken uw persoonsgegevens of die van bij u betrokken personen om zaken met u te kunnen doen, bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij ondernemingen waaraan we diensten verlenen en waarmee we corresponderen, alsmede van de partners, bestuurders, aandeelhouders, houders van een aanmerkelijk belang, garantiegevers, verstrekkers van zekerheid en UBO’s van deze ondernemingen, alsmede van bestuurders van gelieerde ondernemingen of van bemiddelaars.

Als u tot de bovenstaande personen behoort, is dit Privacy Statement ook voor u bedoeld. 
 
Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

Wij hebben binnen onze organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming. Voor Activum Rental is dat de Privacy Officer, Activum Rental BV, Hogehilweg 19, 1101 CB te Amsterdam. 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor uw gegevens is: Activum Rental BV, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61.62.4276.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (e-mail)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw bankrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw BSN-nummer zijn persoonsgegevens. 

Een speciaal soort persoonsgegevens zijn de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid. Maar bijvoorbeeld ook biometrische gegevens, zoals gezichtsherkenning of vingerafdrukken. Dit soort gegevens mogen wij uitsluitend gebruiken als dit wettelijk is toegestaan of als er toestemming voor is verkregen. Anders niet.

Persoonsgegevens die we via derden hebben verkregen

Het kan voorkomen dat ondernemingen contact met ons opnemen voor informatie over producten of diensten, of ons informatie verstrekken die op u betrekking heeft. In dat geval mogen we gebruikmaken van de door ons gevraagde gegevens die betrekking hebben op u, de onderneming, de partners, bestuurders, aandeelhouders, houders van een aanmerkelijk belang, garantiegever(s), verstrekkers van zekerheid en UBO’s, alsmede op bestuurders van gelieerde ondernemingen en bestuurders van bemiddelaars en andere leveranciers. We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan: 

•    openbare registers die uw persoonsgegevens bevatten
•    openbare bronnen, zoals kranten en internet. 
•    databestanden van derden die gegevens over u verzameld hebben, bijvoorbeeld bemiddelaars, externe marketingfirma's of kredietbureaus.

Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?

Natuurlijk mogen wij uw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. Dit mag alleen als er sprake is van een ‘rechtmatige verwerkingsgrond’. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

Overeenkomst

We kunnen persoonsgegevens van u nodig hebben om een overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld met een eenmanszaak die u vertegenwoordigt. Vertegenwoordigt u uw eenmanszaak en heeft die eenmanszaak een overeenkomst met ons gesloten of is zij dit van plan? Of bent u de contactpersoon, aandeelhouder, bedrijfsleider of UBO van deze eenmanszaak of van een van onze zakelijke klanten? Dan mogen we uw persoonsgegevens voor andere redenen gebruiken dan de uitvoering van de overeenkomst.

Wettelijke verplichting

Er zijn veel wettelijke regels waaraan wij moeten voldoen. Zo dienen wij gegevens over onze klanten en persoonsgegevens over betrokken personen vast te leggen en deze soms aan anderen verstrekken. We geven hier enkele voorbeelden van wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen: 

•    De Wet op het financieel toezicht (Wft) legt ons bepaalde verplichtingen op waarmee we rekening moeten houden.
•    Wij moeten maatregelen nemen om. Daaronder valt ook dat we u en bij u betrokken personen moeten vragen zich te legitimeren, zodat we weten wie u bent. Daarom bewaren we kopieën van identiteitsbewijzen.
•    Ook de Faillissementswet legt ons wettelijke verplichtingen op, net als andere wetten die ons verplichten persoonsgegevens te bewaren, zoals het Burgerlijk Wetboek of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Soms vragen andere organisaties ons om persoonsgegevens te verstrekken, denk aan de Belastingdienst, justitie (financiële fraude) en de inlichtingendiensten (terrorisme). Bovendien kunnen we soms verplicht worden om gegevens delen met toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB), bijvoorbeeld als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of specifieke (groepen) klanten.

Als wij op grond van wet- of regelgeving of andere door de toezichthouder opgelegde verplichtingen uw persoonsgegevens moeten vastleggen of gebruiken, zijn wij verplicht dit te doen. Het maakt dan niet uit of u klant bij ons bent of niet. Wij dienen bijvoorbeeld te controleren of klanten (inclusief zakelijke klanten) en hun vertegenwoordigers ook werkelijk zijn wie ze beweren te zijn. Verder moeten we enkele persoonsgegevens registreren van alle partners, bestuurders en tekeningsbevoegden. Uw persoonsgegevens kunnen bovendien worden gebruikt bij fraudebestrijding, zoals het monitoren van transacties of registratie van persoonsgegevens in incidentenlogs.

Gerechtvaardigd belang van Activum Rental of anderen

Wij mogen uw gegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om uw gegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw recht op privacy. Daarbij dienen we alle belangen af te wegen. Hier volgen een paar voorbeelden:

•    Wij beschermen eigendommen en gegevens van u, van ons en van anderen.
•    Wij beschermen onze eigen financiële positie (bijvoorbeeld door financiële risicoanalyses uit te voeren), uw belangen en die van andere klanten (bijvoorbeeld bij insolventie). 
•    Wij nemen maatregelen om fraude op te sporen, zodat klanten en Activum Rental geen schade lijden door fraude. 
•    Wij houden u op de hoogte van productwijzigingen en sturen u informatie, aanbiedingen en ander voor uw onderneming relevant nieuws via direct marketing.
•    Wij streven ernaar Activum Rental efficiënt te organiseren. Wij kunnen onze systemen voor klant- en businessmanagement centraliseren, gebruikmaken van andere dienstverleners en statistisch en wetenschappelijk onderzoek doen. 

Ook als u geen overeenkomst met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval controleren we uiteraard eerst of dat is toegestaan, bijvoorbeeld ten behoeve van fraudepreventie. Of we deze gegevens mogen gebruiken voor marketingdoeleinden, beoordelen we per geval, per soort gegevens en per groep betrokkenen. We zorgen ervoor dat we dit doen zoals het in de wet staat en staat vermeld in dit Privacy Statement.

Waar gebruikt Activum Rental uw persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken uw gegevens om onze organisatie en onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Daarbij horen de volgende zes doelen:

1.    Overeenkomst. Wij gaan overeenkomsten aan met de onderneming die u vertegenwoordigt of waarbij u betrokken bent en voeren deze overeenkomsten uit. We gebruiken deze informatie voor de beoordeling en acceptatie van klanten, voor financiële (inclusief krediet)risicoanalyses, risicorapportages en risicomanagement en voor het doen van overboekingen. Als wij niet over de relevante persoonsgegevens beschikken om de bedrijfsstructuur te verifiëren, kunnen wij uw onderneming onze producten niet aanbieden. We kunnen persoonsgegevens eveneens gebruiken om debiteuren op te sporen en schulden in te vorderen.
2.    Onderzoek. Bij Activum Rental bestuderen we mogelijke trends, problemen en onderliggende oorzaken van fouten en risico's, bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels correct worden nageleefd. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen. We analyseren persoonsgegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek.
3.    Betere of nieuwe producten en diensten. Passen onze producten nog wel bij uw wensen en verwachtingen? Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om producten op uw wensen en verwachtingen te laten aansluiten. 
4.    Marketing. U ontvangt aanbiedingen van ons en van andere leden van de Activum Rental Group, maar ook nieuws dat past bij uw onderneming. Daarvoor gebruiken we persoonsgegevens die we van u of uw onderneming hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat u in het verleden informatie hebt aangevraagd of omdat uw onderneming al klant van ons is. 
5.    Veiligheid en de integriteit van Activum Rental en onze sector. Wij zijn verplicht de veiligheid en integriteit van de financiële sector, van Activum Rental en haar gelieerde ondernemingen, van onze medewerkers, onze klanten en betrokken personen te waarborgen. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om (pogingen tot) misdrijven, zoals fraude of terrorisme, te voorkomen of te bestrijden. We doen dit om de veiligheid en integriteit van de financiële sector, Activum Rental, uw medewerkers en u, onze klant, te waarborgen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor waarschuwingssystemen.
6.    Maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen. Door de aard van onze organisatie spelen we een relevante rol in de maatschappij. Wij helpen fraude, witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen, bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijk frauduleuze transacties op te sporen en te stoppen en transacties zo nodig bij u te verifiëren. We zijn ook verplicht onze klanten te kennen en hun identiteit en bedrijfsstructuur te controleren. Voor ondernemingen houdt dit in dat we persoonsgegevens verkrijgen van partners, bestuurders, UBO’s, houders van een aanmerkelijk belang, garantiegevers, bestuurders van gelieerde ondernemingen en van eventuele intermediairs. Daardoor krijgen we een beter inzicht in uw onderneming en kunnen we de financiële sector, Activum Rental, onze medewerkers, onze klanten en betrokken personen beter beschermen tegen misdrijven of pogingen daartoe. Publieke instanties vragen ons ook om persoonsgegevens te verstrekken wanneer zij problemen of vermoedens van een misdrijf onderzoeken. In dat verband controleren we of het verzoek gerechtvaardigd is. De financiële sector is ook een van de meest gereglementeerde sectoren die er is. Dit betekent dat wij aan veel regels moeten voldoen. Het gaat niet alleen om Europese of Nederlandse regels, maar ook mogelijk om wetten uit andere landen. Voor dat doel dient Activum Rental dus persoonsgegevens vast te leggen en bij te houden, en soms ook gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.
 
Voor bepaalde categorieën persoonsgegevens gelden aanvullende regels.

Andere doelen

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor andere doelen gebruiken dan het doel waarvoor u of uw onderneming die gegevens aan ons verstrekt heeft. In dat geval dient het nieuwe doel aan te sluiten bij het doel waarvoor u of uw onderneming de gegevens oorspronkelijk aan ons heeft gegeven. Dat heet in de wet ‘verenigbaar gebruik van gegevens’. De wet zegt niet precies wanneer dat het geval is, maar biedt wel aanknopingspunten.

•    Is er een duidelijk verband met het doel waarvoor u de gegevens in eerste instantie hebt gegeven? Past het nieuwe doel daarbij?
•    Hoe hebben wij de gegevens ooit ontvangen? Hebben wij ze van uzelf gekregen of op een andere manier?
•    Over wat voor persoonsgegevens hebben we het eigenlijk precies? Zijn ze gevoelig of valt dat wel mee?
•    Wat zijn de gevolgen voor u? Ondervindt u er voor- of nadeel van, of geen van beide?
•    Wat kunnen we doen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen? Denk aan anonimiseren of versleutelen.

Activum Rental & de Activum-groep en uw persoonsgegevens

We kunnen uw gegevens binnen onze groep doorgeven voor interne administratieve doeleinden, om onze dienstverlening aan u te verbeteren, om u te informeren over andere relevante producten en diensten van andere onderdelen van onze groep, of omdat de wet ons dit voorschrijft. Zo kan het, wanneer u namens uw onderneming een product aanvraagt bij een onderdeel van de Activum-groep, voor ons van belang zijn te weten dat uw onderneming al een product van een andere dochter van ons heeft afgenomen. Andere onderdelen van de Activum-groep kunnen u ook benaderen met informatie over relevante producten en diensten.

Het gebruik van gegevens met of zonder uw toestemming

In de meeste gevallen zal Activum Rental uw persoonsgegevens gebruiken zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Dat is wettelijk toegestaan. Dit doen we omdat:

-    het noodzakelijk is voor de overeenkomst die we met uw onderneming hebben gesloten of van plan zijn te sluiten, bijvoorbeeld als u een eenmanszaak hebt;
-    we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verkrijgen, te gebruiken of te bewaren;
-    Activum Rental of een derde een gerechtvaardigd belang heeft 

Soms moeten wij wel om uw toestemming vragen. Wij adviseren u de informatie die wij u geven over het gebruik van uw gegevens goed door te lezen voordat u toestemming geeft. Hebt u eenmaal toestemming gegeven en wilt u die intrekken, dan gaat dat heel gemakkelijk. 

Op onze websites en/of klantportalen gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Wij leggen gegevens vast om onze online dienstverlening aan u te verbeteren.

Goed om te weten:

Als we ons voor het gebruik van uw persoonsgegevens baseren op de grondslag wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, hebben we voor het gebruik van uw gegevens geen toestemming van u nodig. U kunt dan wel bezwaar maken.

Verplichte gegevens

Als we persoonsgegevens van u nodig hebben om een overeenkomst te kunnen sluiten met uw onderneming en u of uw onderneming weigert deze gegevens te verstrekken hoewel dit wettelijk verplicht is, kunnen we geen overeenkomst met uw onderneming aangaan. Als we al een overeenkomst met uw onderneming hebben, dienen we deze te beëindigen. In de (online) formulieren die u soms moet invullen, ziet u welke gegevens verplicht zijn.

Wilt u dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet met de verplichte gegevens. Wij hebben deze gegevens nodig, bijvoorbeeld om een overeenkomst die u, als eigenaar van een eenmanszaak, met ons hebt gesloten uit te kunnen voeren, omdat we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren of omdat Activum Rental daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Camerabeelden, telefoongesprekken en (video)chats

Als u ons bezoekt, is het mogelijk dat er beelden van u op camera worden vastgelegd. Dit doen we voor de veiligheid. We kunnen ook uw telefoongesprekken met ons opnemen. We doen dit om onze dienstverlening aan u te verbeteren of omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, en ook om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Wij gaan zorgvuldig om met zulke beeld- en geluidsopnamen. Ze vallen onder dezelfde regels als andere persoonsgegevens. U kunt van uw rechten gebruikmaken, zoals het recht op inzage. 

Andere partijen die uw gegevens gebruiken

Er zijn situaties waarin we uw gegevens moeten doorgeven aan andere personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Welke dat zijn staat hieronder. 

Onze dienstverleners

Voor de dienstverlening aan onze klanten werken wij samen met andere bedrijven. Dat heet uitbesteden. Wij mogen uw gegevens niet zomaar aan hen doorgeven. Daar zijn wettelijke regels voor. We selecteren deze bedrijven daarom zorgvuldig en spreken duidelijk met ze af hoe zij uw gegevens moeten verwerken. Wij blijven verantwoordelijk voor persoonsgegevens die door of namens ons worden bewaard.

Bemiddelaars

Wij werken ook samen met bemiddelaars (‘intermediairs’), die klanten en orders aanbrengen. Deze bemiddelaars verwerken uw persoonsgegevens en zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Wij raden u aan op de website van de bemiddelaar te bekijken hoe deze met persoonsgegevens omgaat. 

Bevoegde (publieke) instanties

Toezichthouders, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, maar ook politie en justitie, overheidsdiensten, belastingdiensten en toezichthouders elders in de wereld kunnen ons om gegevens over u vragen. In de wet staat wanneer wij die moeten geven.

Overdracht

In het geval van een voorgenomen overdracht van onze overeenkomst met u aan een andere financiële dienstverlener, mogen we persoonsgegevens doorgeven aan deze derde, zodat beslissingen kunnen worden genomen over en ten behoeve van de overdracht. Dit is een gerechtvaardigd belang van Activum Rental en maakt het de overnemende partij mogelijk aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

Als uw onderneming al eens een product of dienst van ons heeft afgenomen, of een klant heeft aangebracht, willen wij u graag op de hoogte houden van vergelijkbare producten en diensten die wij aanbieden en die relevant zijn voor uw onderneming of uw klant. Dit geldt ook als u bezoeker bent van onze website. Om dit goed te kunnen doen, gebruiken we verschillende bronnen, namelijk:

1.    de persoonsgegevens die we van uw onderneming of een derde hebben gekregen in het kader van de overeenkomst, de introductie of het verzoek om informatie over onze producten en diensten; 
2.    andere (openbare) informatiebronnen. We zullen altijd vooraf nagaan of een (openbare) informatiebron betrouwbaar is; 
3.    externe doorverwijzingen van bemiddelaars, huidige en voormalige klanten en relaties.

Social media

Wij gebruiken social media om onze organisatie, producten en/of diensten onder de aandacht te brengen van klanten, gebruikers van internetportalen en bezoekers van de website. Dit doen wij om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden die via social media binnenkomen. Voor dit doel gebruiken we internet en social media als LinkedIn en Twitter. 

Fraudebestrijding 

Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van fraudebestrijding. Helaas krijgen we te maken met steeds verfijndere vormen van fraude. Wij nemen zo veel mogelijk maatregelen om fraude te voorkomen, en profilering kan daarbij horen. Uit veiligheidsoverwegingen willen we over die maatregelen verder niets kwijt. 

Ongebruikelijke transacties

Als financiële dienstverlener moeten we ons houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transacties en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen met zich meebrengen. Om dat te kunnen doen, moeten we een risicoprofiel maken en bijhouden van de klant en van personen die namens de onderneming werken of die voor de onderneming garant staan of andere zekerheden stellen. Als wij een vermoeden hebben dat een transactie verband houdt met witwassen of het financieren van terrorisme, melden we dit bij de autoriteiten.

Klant- en productacceptatie

Hoe passen we profilering toe als iemand een product wil kopen? We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Stel, u neemt namens uw onderneming contact met ons op omdat u onze producten en diensten wilt gebruiken. 

1.    Wij maken dan een risicoanalyse. Dat doen we voor nieuwe klanten, maar ook voor bestaande klanten die andere producten willen afnemen. We weten uit ervaring dat het (financiële) gedrag van personen die een onderneming vertegenwoordigen, van belang kan zijn bij de beoordeling of een bepaald product wel of niet kan worden aangeboden. 
2.    Personen die een onderneming vertegenwoordigen en normaal gesproken in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen, hebben vaak een aantal kenmerken gemeen. Die kenmerken gebruiken we als basis voor een profiel. 
3.    Wij bestuderen uw profiel en beoordelen de kans dat uw onderneming en uw garantiegever(s) in staat zullen zijn aan hun verplichtingen te voldoen. 

Direct marketing

We kunnen profielen ook gebruiken om aanbiedingen te doen die aansluiten bij wat uw onderneming nodig heeft. Als u geen overeenkomst met ons hebt, bepalen wij van geval tot geval of direct marketing in een bepaalde situatie is toegestaan. 

Geautomatiseerde besluitvorming

We kunnen tot geautomatiseerde besluitvorming overgaan als we een overeenkomst met uw onderneming sluiten, bijvoorbeeld als u een product van ons afneemt. 

Besluiten die voor u als persoon juridische consequenties hebben of u in sterke mate aangaan, worden door Activum Rental genomen met tussenkomst van een of meer bevoegde Activum Rental-medewerkers. Dat geldt ook als het proces dat tot de beslissing heeft geleid, geautomatiseerd was of er profilering is toegepast. Een voorbeeld is klantacceptatie, of het melden van ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten.

Het kan voorkomen dat we gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. Dat is wettelijk toegestaan. Zulke besluiten worden genomen op basis van een volledig geautomatiseerd proces, zonder enige menselijke tussenkomst. Dit noemen we persoonlijke kenmerken. 

Als we in de toekomst mochten overgaan op geautomatiseerde besluitvorming die juridische consequenties voor u heeft of u in sterke mate aangaat, dan informeren wij u daar van tevoren over. Wij laten u weten welke rechten u hebt, bijvoorbeeld het recht op een toelichting op het geautomatiseerde besluit, het recht om uw standpunt aan ons te laten weten, het recht dit besluit aan te vechten en het recht op menselijke tussenkomst. 

Veiligheid

We doen onze uiterste best om uw gegevens zo veel mogelijk te beschermen:

•    Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen. 
•    We zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw gegevens. 
•    We trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw gegevens.
 
Juist vanwege uw veiligheid kunnen we niet in detail treden over de exacte maatregelen die we nemen. Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen waarmee u misschien wel eens te maken hebt gehad:

•    Beveiliging van onze online diensten. 
•    Een grondige procedure om uw identiteit vast te stellen (authenticatie).
•    Eisen aan de manier waarop vertrouwelijke documenten worden verstuurd.

Veiligheid is iets waar we ook sámen met u verder aan willen werken. Als u bijvoorbeeld beveiligingslekken bij ons constateert, kunt u die vertrouwelijk aan ons melden via e-mail: info@activum-rental.nl. 

Waarschuwingssysteem van banken en andere financiële instellingen

De financiële sector heeft een waarschuwingssysteem opgezet om de veiligheid en de beveiliging van de banken en andere financiële instellingen in het land te beschermen. Banken en andere financiële instellingen kunnen hiermee nagaan of een persoon: 
•    ooit heeft gefraudeerd;
•    heeft geprobeerd te frauderen; of 
•    op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bankensector. Meer informatie over dit waarschuwingssysteem vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken: www.nvb.nl. 

Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?

We bewaren persoonsgegevens in ieder geval zo lang als nodig is om het gestelde doel te bereiken. 

De Algemene verordening gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die gegevens dus ook zo lang bewaren. Voorbeelden van zulke andere wetten zijn belastingwetten of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Als we in Nederland of een andere land betrokken raken bij een rechtszaak of andere juridische procedure bewaren we persoonsgegevens ter onderbouwing van onze standpunten. We kunnen die in een archief bewaren totdat een eventuele claim verjaard is en we niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

Wat zijn uw rechten?

Recht van bezwaar tegen direct marketing
Als u niet langer aanbiedingen wilt ontvangen voor onze producten en diensten, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden. In alle marketingboodschappen is deze mogelijkheid opgenomen en u kunt dit recht gemakkelijk uitoefenen. 

Recht van bezwaar tegen profilering
Misschien wilt u niet dat wij uw gegevens voor profilering gebruiken. Soms is dit echter toegestaan, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen, risico's te beheersen of ongebruikelijke transacties te onderzoeken, ook als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. Natuurlijk houden we ons hierbij aan de wet.

Recht op inzage, recht op rectificatie, recht om vergeten te worden, recht op beperking van de verwerking
-    U hebt het recht een overzicht te vragen van alle op u betrekking hebbende gegevens die wij gebruiken. U doet dit door een e-mail te sturen naar info@activum-rental.com.
-    Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u ons vragen ze te veranderen door een e-mail te sturen naar info@activum-rental.com
-    U kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens te wissen door een e-mail te sturen naar info@activum-rental.com. We kunnen daaraan echter niet altijd gehoor geven, en we hoeven er niet altijd mee in te stemmen, bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens gedurende langere tijd te bewaren.
-    U kunt ons ook vragen het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken door een e-mail te sturen naar info@activum-rental.com. U kunt dat doen als:
•    u denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn;
•    wij ten onrechte gebruikmaken van uw persoonsgegevens;
•    wij uw persoonsgegevens willen vernietigen maar u ze nog nodig hebt (bijvoorbeeld na de bewaartermijn).

Mocht u ons in een van bovengenoemde gevallen een e-mail willen sturen, dan verzoeken wij u aan te geven welk recht u wenst uit te oefenen. 

Recht op dataportabiliteit

Op grond van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming krijgen personen een nieuw recht: het recht op dataportabiliteit. Dit recht is van toepassing wanneer de persoonsgegevens van de persoon gebruikt worden om een overeenkomst uit te voeren waarbij de persoon zelf, en niet de onderneming die deze vertegenwoordigt, partij is bij de overeenkomst, of wanneer die aan persoon toestemming is gevraagd voor de verwerking van de gegevens. Activum Rental sluit een overeenkomst met de onderneming die u vertegenwoordigt of waarmee u banden heeft en niet met u persoonlijk. Daarom is dit recht niet op u van toepassing (behalve in bepaalde omstandigheden, als u eigenaar van een eenmanszaak bent) als u van een onderneming waaraan wij diensten verlenen of waarmee wij corresponderen contactpersoon, partner, bestuurder, aandeelhouder, houder van een aanmerkelijk belang, garantiegever, steller van zekerheid of UBO bent, of bestuurder van een gelieerde onderneming of van een bemiddelaar.

Heeft u een klacht of is iets onduidelijk?

Neem contact met ons op als u vragen hebt over het Privacy Statement. Wij helpen u graag. Privacy Officer, Activum Rental BV, Hogehilweg 19, 1101 CB te Amsterdam. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt een klacht indienen bij de afdeling Klachten, Activum Rental BV, Hogehilweg 19, 1101 CB te Amsterdam. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het Privacy Statement

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval passen we ons Privacy Statement aan en informeren we u over deze wijzigingen. Alle wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

 

 

 


Begrippenlijst Privacyverklaring

De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie van ABN AMRO toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. In het Privacy Statement staat dat u zich in een aantal specifieke gevallen kan wenden tot het Privacy Office met vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Biometrische gegevens: een verzameling van technieken om lichaamskenmerken van een individu te meten en vast te stellen, bv. Face-ID of stemherkenning. Wij kunnen biometrische toepassingen gebruiken voor o.a. identificatiedoeleinden. 

Bijzondere persoonsgegevens: gegevens die zo gevoelig zijn dat het gebruik ervan de privacy van een individu ernstig kan beïnvloeden. De wet geeft de volgende opsomming van bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

Profilering: De privacywet definieert “profilering” als volgt : “Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie o verplaatsing te analyseren of te voorspellen”. De wet laat dus profilering toe. Dit is een algemene definitie die ook geldt voor andere verantwoordelijken in de zin van de privacywet. Het is dus niet zo dat de bank uw persoonsgegevens zal gebruiken om uw beroepsprestaties of gezondheid te evalueren.  

EU lijst veilige landen: De Europese Commissie (EC) heeft een aantal landen aangewezen buiten de EU die een vergelijkbaar beschermingsniveau hebben. De EC publiceert deze lijst op haar website [link].

EU Model Clauses: Het is een set standaard contracten die de EC heeft opgesteld. Ook ABN AMRO Groep gebruikt deze standaard contracten als persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan een land dat niet hetzelfde beschermingsniveau heeft als binnen de EU.

Autoriteit Persoonsgegevens: de Privacy toezichthouder in Nederland.

Groep: ABN AMRO Group N.V. en haar directe en indirecte dochtermaatschappijen en branches en andere entiteiten waarin ABN AMRO Bank N.V. meerderheidsbelang heeft. Een meerderheidsbelang in deze privacyverklaring betekent dat ABN AMRO Bank N.V. in het bezit is van meer dan 50% van de aandelen in deze entiteiten.

Borg: Een borg moet de financiële verplichtingen van een klant tegenover de bank voldoen als de klant dat niet doet. De borg sluit een contract met de bank waarin hij zich daartoe verplicht. 

UBO: De UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van- of zeggenschap heeft over een 
een bedrijf of instelling.  

Verwerken: Het verwerken van persoonsgegevens is een breed begrip. Het is alles wat je met persoonsgegevens kan doen. “Gebruiken”, “vernietigen” of “verstrekken” zijn vormen van verwerken. In de privacyverklaring lees je  zowel over het Verwerken van persoonsgegevens als het gebruiken van persoonsgegevens.